quenque.

IDIEZ morfema: 
quenque.
IDIEZ traduc. inglés: 
why?
IDIEZ def. náhuatl: 
Ica motlahtlanilia zo momanextia tlen quinequi macehualli quemman quichihua ce tlamantli. “ʻ¿Quenque ticmaquilia mochocho?ʻ” “Na nicmati quenque inyahqueh. ”
IDIEZ gramática: 
tlap.