quēn.

IDIEZ morfema: 
quēn.
IDIEZ traduc. inglés: 
how.
IDIEZ def. náhuatl: 
Nouhquiya QUĒNIUHQUI. Ica momanextia tlachihualiztli iixnezca huan techillia iuhquinin zo iuhquinon mochihua ce tlamantli. “Nicnequi xiquittacan quen nicchihuaz ni tepamitl pampa teipan inmocelti inquichihuazceh. ”
IDIEZ gramática: 
quen.